Associació La Salle Tarragona

Política de Privacitat

1. Dades del Responsable del Tractament

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat ha estat dissenyada d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i que deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. En facilitar-nos les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats i termes aquí expressats. L'associació podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat poden ser complementades pel Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, en el seu cas, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat de Protecció de Dades

L'associació no compta amb un Delegat de Protecció de Dades a causa de la naturalesa i la mida de la nostra operació, i no està obligada legalment a tenir-ne un. No obstant això, qualsevol consulta o sol·licitud relacionada amb la protecció de dades pot dirigir-se a[email protected], on s'atendran i gestionaran les qüestions relacionades amb la privacitat i protecció de les dades personals.

2. Finalitat del Tractament de les Dades Personals

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

2.1. Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. Legitimació i Dades Recollides

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d'acceptació d'aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o al remetre correus electrònics a l'associació a través de les comptes habilitades a aquest efecte, l'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

4. Mesures de Seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, li informem que s'han adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, segons l'Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. Cessió de Dades

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

6. Drets de l'Usuari

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concernin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l' exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable de l'arxiu deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. D'acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6.1. Com exercir els meus drets?

Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el formulari corresponent per l' exercici del dret triat. Opcionalment, pot acudir a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l'exercici dels seus drets són el correu electrònic: [email protected]. Recordi acompanyar una còpia d'un document que ens permeti identificar-lo.

7. Consentiment per a l'enviament de Comunicacions Electròniques

Així mateix, i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l'enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic en enviament d' informació sobre l'associació.

Associació La Salle Tarragona
[email protected]
Avís LegalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies