+34 977 218600 info@lasalletgn.cat

Avís Legal

AVÍS LEGAL

 

L’autor i administrador d’aquesta web és l’Associació La Salle Tarragona amb CIF G43013358. L’Associació és titular en exclusiva dels drets d’explotació d’aquesta web, així com les successives versions i actualitzacions.

Resta prohibida la seva explotació, inclosa la seva reproducció total o parcial, adaptació, distribució, comunicació pública i transformació, sense l’autorització expressa de l’autor de la web.

La vulneració en qualsevol forma i per qualsevol procediment d’aquests drets constitueix una conducta expressament tipificada pel Codi Penal.

L’autor del Portal exercitarà immediatament totes les accions que estiguin previstes en la vigent legislació sobre propietat intel·lectual, penal, i en qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació, contra tota persona que infringeixi directament o indirectament els seus drets sobre el Portal, que quedarà obligada a satisfer a l’autor la corresponent indemnització per danys i perjudicis.

En el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït al Portal amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d’enviar una comunicació a info@lasalletgn.cat en la que s’indiqui el nom, direcció i telèfon de l’autor o el seu gestor de drets d’autor i la raó o el títol que l’acrediti com autor d’aquell, per a procedir a la seva immediata retirada.